Корисні посилання

 

gov hotl ua

 

Історія створення УТЕІ КНТЕУ

Закарпатська область, в силу свого географічного розташування (єдина область в Україні, яка одночасно межує з чотирма європейськими країнами – Румунією, Угорщиною, Словаччиною, Польщею), унікальних природно-кліматичних умов (гірський ландшафт, мінеральні лікувальні джерела, м’який клімат) має вигідні стратегічні переваги для розвитку цілого ряду галузей економіки. Насамперед, це стосується зовнішньоекономічної діяльності, торгівлі, сфери послуг, розвитку туристично-рекреаційного комплексу, готельно-ресторанного бізнесу та ін. Тому проблема підготовки кадрів для реалізації концепції сталого економічного розвитку Закарпатської області є вкрай актуальною. Причому для гармонійного розвитку цих галузей необхідна підготовка фахівців різних кваліфікаційних рівнів – від робітників до спеціалістів з вищою освітою.

kolektiv З іншого боку на початок 2000 року Закарпатська область посідала, та й зараз ще займає, останнє місце в Україні за кількістю студентів на одиницю населення. Існуючі на той час в краї вищі навчальні заклади – Ужгородський державний університет, Мукачівський технологічний інститут та Ужгородський державний інститут інформатики, економіки і права не мали можливості організувати ступеневу підготовку спеціалістів для перерахованих вище галузей економіки, враховуючи підготовку „молодших спеціалістів” цілим рядом технікумів і училищ краю.

Виходячи з вище наведеного, Закарпатська обласна державна адміністрація та Ужгородська міська рада підтримала ідею директора Ужгородського комерційного технікуму ГАВРИЛКА Петра Петровича про відкриття в м. Ужгороді ще одного вищого навчального закладу для забезпечення ступеневої підготовки фахівців для підприємств торгівлі і громадського харчування зі спеціальностей „Фінанси”, „Облік і аудит” та „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” з числа випускників технікумів і училищ за відповідними напрямами підготовки. З огляду на те, що в Закарпатті були відсутні кадри професорсько-викладацького складу із заявлених напрямів підготовки, ініціатива змогла втілитися в конкретні кроки завдяки тому, що ця ідея була підтримана ректором Київського національного торговельно-економічного університету, доктором економічних наук, професором МАЗАРАКІ Анатолієм Антоновичем. Саме за його підтримки Міністром освіти України ЗАЙЧУКОМ Валентином Олександровичем було підписано наказ за №459 від 30.12.1999 року „Про створення Ужгородського навчального центру Київського державного торговельно-економічного університету”.

Відповідно до цього наказу Міністерства освіти України ректором Мазаракі А.А. було підписано наказ Київського державного торговельно-економічного університету (КДТЕУ) за №140 від 28.01.2000 року „Про створення Ужгородського навчального центру КДТЕУ” як структурного підрозділу КДТЕУ без права юридичної особи. Цим же наказом було затверджене „Положення про Ужгородський навчальний центр КДТЕУ” та, враховуючи накопичений значний досвід роботи з підготовки фахівців, наявність висококваліфікованих викладачів у Вінницькому торговельно-економічному інституті КДТЕУ саме цьому інституту було надано повноваження здійснювати від імені університету керівництво і управління Ужгородським навчальним центром, а також облік його господарсько-фінансової діяльності.

Цей крок дозволив із самого початку діяльності центру започаткувати організацію навчального процесу у віддаленому структурному підрозділі під керівництвом досвідчених викладачів у відповідності до високих вимог і державних стандартів підготовки спеціалістів з вищою освітою в галузі економіки і торгівлі, які на високому рівні підтримуються в Київському національному торговельно-економічному університеті. За погодженням і підтримкою тодішнього директора Вінницького торговельно-економічного інституту КДТЕУ КРАВЧЕНКА Василя Михайловича цілий ряд доцентів цього університету особисто долучилися до читання курсів фахових дисциплін, керівництва курсовими та дипломними роботами. 

Наступним етапом розвитку центру став 2002 рік. На 1 січня 2002 року в центрі велася перепідготовка 54 фахівців зі спеціальності 7.050104 „Фінанси” та навчалося тільки за заочною формою навчання 57 студентів за спеціальністю 6.050100 „Фінанси”; 62 студентів за спеціальністю 6.050100 „Облік і аудит” та 60 студентів за спеціальністю 6.050100 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” за рахунок ліцензійного обсягу підготовки ВТЕІ КНТЕУ. Стало зрозумілим, що подальше існування центру може бути лише при наявності відокремленого приміщення, належного комплектування центру кваліфікованими кадрами професорсько-викладацького складу на постійній основі, створення власної бібліотеки та належної навчальної бази, проходження процесу ліцензування з метою отримання власної ліцензії на право здійснення освітньої діяльності у відповідності до вимог державних стандартів вищої освіти в Україні. Ці основні завдання і були сформульовані у наказі ректора КНТЕУ за №933 від 29.04.2002р. „Про заходи щодо поліпшення діяльності Ужгородського навчального центру КНТЕУ”.

Вже з квітня 2002 року навчання студентів розпочалося в приміщеннях будівлі по вул. Корятовича,1, які були передані Ужгородському комерційному технікуму за рішенням Ужгородської міської ради. В цьому ж корпусі було організовано роботу деканату навчального центру на постійній основі. Було окремо виділено приміщення для бібліотеки.

 

klyap З метою формування професорсько-викладацького складу, на роботу було запрошено ряд нових викладачів, кандидатів та доктора наук на постійній основі. Серед них на посаду заступника директора центру з було запрошено кандидата фізико-математичних наук КЛЯП Михайла Петровича, який до цього працював заступником керівника Регіонального інформаційно-аналітичного центру – філіалу Національного інституту стратегічних досліджень в Закарпатській області. Кляпу М.П., який мав досвід роботи з організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах, було доручено підготовку навчального центру до процесу проходження ліцензування.

До роботи з розробки варіативних компонент освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) та освітньо-професійних програм (ОПП) обраних спеціальностей активно долучився кандидат фізико-математичних наук БАНДУРИН Юрій Анатолійович. На їх основі були розроблені власні інтегровані навчальні плани зі скороченим терміном навчання які давали змогу забезпечити ступеневу освіту „молодший спеціаліст” – „бакалавр” – „спеціаліст”.

Напружена робота над цим питанням, при підтримці головного університету, завершилася отриманням у 2003 році першої ліцензії для навчального центру (серія АА №521129). У відповідності до отриманої ліцензії Ужгородський навчальний центр КНТЕУ отримав право на підготовку бакалаврів за заочною формою навчання за інтегрованими навчальними планами зі скороченим терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” фахівців зі спеціальностей 6.050100 „Фінанси”, 6.050100 „Облік і аудит”, 6.050300 та 7.050301 „Товарознавство та комерційна діяльність” з обсягом прийому в 30 осіб з кожної заявленої спеціальності.

В процесі ліцензування виявилося, що необхідно вирішити ряд дуже важливих питань. В першу чергу, приміщення, в яких було організовано навчання, виявилися замалими за площею і такими, які не відповідали вимогам організації навчального процесу. Тому було вирішено перенести навчання в приміщення будівлі Ужгородського ліцею сфери послуг по вулиці Коритнянська, 4, які не використовувалися та не експлуатувалися з 1996 року. Необхідно було організувати їх капітальний ремонт та вирішити багато господарських питань. Тому в 2003 році господарськими питаннями було доручено займатися заступнику директора центру з господарської діяльності БЕДЗИРУ Володимиру Саватійовичу. Була підсилена робота бухгалтерії навчального центру. На посаду головного бухгалтера було запрошено ГЕДЕОН Марію Іванівну, яка працювала до цього головним бухгалтером централізованої бухгалтерії при Ужгородській обласній клінічній лікарні та мала досвід роботи в бухгалтерії професійно-технічної освіти в управлінні освіти Закарпатської обласної державної адміністрації.

Наступним кроком розвитку центру була його структуризація як навчального закладу. Тому відповідно до наказів ректора КНТЕУ від 28.11.2003 року за №3142 „Про створення кафедр в Ужгородському центрі” та №3142 „Про створення Вченої ради в Ужгородському навчальному центрі” були створені дві кафедри та організована робота Вченої ради центру.

За роки функціонування в Ужгородському навчальному центрі щорічно нарощуються обсяги підготовки фахівців з вищою освітою. У зв’язку з цим довелося збільшити ліцензовані обсяги прийому. На сьогоднішній день в Ужгородському навчальному центрі КНТЕУ вже навчається понад 1300 студентів.

У 2006 році розпочата підготовка фахівців зі спеціальностей „Менеджмент туристичної індустрії” та „Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу” за денною формою навчання. Це якісно нова сторінка у розвиту відокремленого структурного підрозділу КНТЕУ в м. Ужгороді адже проблема підготовки кадрів для пріоритетної галузі економіки Закарпатської області є актуальною і такою, що потребує нагального вирішення. 

Аналізуючи ситуацію, щодо функціонування всіх закладів освіти на теренах Закарпатської області, які ведуть підготовку фахівців різних рівнів акредитації, керівництво навчального закладу дійшла до висновку, що не тільки назріла необхідність, але і є реальна можливість сконцентрувати підготовку спеціалістів для обслуговування туристичної індустрії та готельно-ресторанного сервісу шляхом утворення на базі Ужгородського навчального центру Київського національного торговельно-економічного університету, Ужгородського комерційного технікуму та Ужгородського вищого професійного училища КНТЕУ – Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Схожа схема була реалізована при відкритті Вінницького торговельно-економічного, Чернівецького торговельно-економічного та Харківського торговельно-економічного інститутів КНТЕУ.

У 2012 році  на підставі рішень Міністерства освіти і науки України у Закарпатській області в складі Київського національного торговельно-економічного університету створено якісно нове утворення споріднених навчальних закладів: Ужгородський торговельно-економічний  інститут, Ужгородський торговельно-економічний коледж та Ужгородське вище комерційне училище, в яких ведеться ступенева підготовка фахівців для потреб державної служби, виробничої сфери, роботи у торговельних, туристичних, санаторно-курортних закладах, готельно-ресторанному господарстві.

Входження в структуру КНТЕУ навчальних закладів різних рівнів акредитації дозволяє реалізувати наскрізну ступеневу підготовку фахівців від робітничих професій до спеціалістів з вищою освітою для обслуговування сфери торгівлі, туризму, готельно-ресторанного бізнесу та інших галузей економіки. Першочерговим завданням ВНЗ стає підготовка спеціалістів за напрямом “Менеджмент” за спеціальностями “Менеджмент туристичної індустрії” та “Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу”. Актуальною є також підготовка спеціалістів за напрямом “Харчова технологія та інженерія” за спеціальністю “Технологія харчування”. Реалізація останнього є забезпечення висококваліфікованими кадрами не тільки туристичної галузі та готельно-ресторанного бізнесу, але забезпечення якісних змін в обслуговуванні відпочиваючих на курортах Закарпаття.

На сьогоднішній день студенти центру мають всі необхідні умови для якісного навчання та дозвілля. До їх послуг спортивний майданчик, буфети, інтернет-кафе, медпункт та ін. Під час навчання вони проходять практику на провідних підприємствах і установах Закарпатської області.

УТЕІ КНТЕУ розвиває міжнародні зв’язки з Празьким та Берлінським готельно-туристичними коледжами (Чехія, Німеччина), Академією туристичного, ресторанного та готельного бізнесу (Австрія), Ніредьгазським торговельним коледжем Угорщина), Кошицьким університетом ім. Шафарика (Словаччина), Познанською вищою школою бізнесу і іноземних мов (Польща). Професорсько-викладацький склад проходить стажування за кордоном: Університеті Paris-Sud (Франція) та Познанській вищій школі бізнесу і іноземних мов (Польща).

Поява в регіоні ще одного вищого навчального закладу без сумніву є позитивним моментом з огляду на утворення в краї ще одного осередку освіти та культури. Формування майбутнього професорсько-викладацького колективу стає тим чинником, який спонукає до появи висококваліфікованих викладачів. В свою чергу залучення молоді до навчання, формування сподівань на забезпечене життя є дуже важливим моментом в розвитку не тільки регіону, але і всієї країни. Формування забезпеченого благополучного суспільства стає привабливим фактором для розширення туристичної індустрії яка може стати пріоритетним вектором регіонального розвитку, забезпечивши справжній сталий економічний розвиток Закарпаття.